Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, s. 1); – dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Prezydent Miasta Zamość (adres: Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, telefon kontaktowy: 84 677 23 00).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@zamosc.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ewidencjonowania osób,
  które wyrażają wolę zgłoszenia swojego udziału w pomocy uchodźcom z Ukrainy, a z którymi Administrator może kontaktować się w związku ze świadczeniem przedmiotowej pomocy. Podstawą legalizującą przetwarzanie danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 4. Państwa dane będą aktywnie wykorzystywane przez Administratora do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie tj. przez okres niezbędny do realizacji ww. celu. Natomiast w przypadku potrzeby ich archiwizacji wynikającej z przepisów szczególnych, Państwa dane będą przetwarzane przez okres w tych przepisach wskazany, jednakże co do zasady nie później niż  przez 6 lat tj. okres przedawnienia ewentualnych Państwa roszczeń.
 5. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody
   (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w związku ze wskazanym celem jest dobrowolne, a ich nieprzekazanie pozostaje bez wpływu na realizację celu przez Administratora.
 9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. m.in. usługodawcom wykonujących usługi serwisu systemów informatycznych oraz usługodawcom z zakresu księgowości lub doradztwa prawnego, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.